Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm có 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

       Trong đó CBQL: 3 người; GV: 19 người; NV y tế: 01 người.     

       - Trình độ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

          + Đạt chuẩn: 23/23 đạt 100%

          + Trên chuẩn: 21/23 đạt 91%

       - Trong đó: có 20/23 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được biên chế.

            Giáo viên mới được tuyển, hợp đồng trong năm học này: 0

       100% cán bộ, giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ.
      Được tập huấn thường xuyên về phương pháp đổi mới trong giáo dục, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm....

      Trải qua 43 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, giờ đây nhà trường đã có nhiều sự thay đổi về đội ngũ. Giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp. Có được như ngày hôm nay, lớp lớp cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn vươn lên để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.       

     Năm học 2018-2019, trường tổng số có: 14 lớp

               Nhà trẻ: 3 nhóm

               Mẫu giáo: 11 lớp (trong đó 3T có 4 lớp; 4T có 4 lớp; 5T có 3 lớp)

     Tổng số trẻ khảo sát 639 cháu, huy động được 455 cháu

            Nhà trẻ: Tổng số cháu khảo sát là 264 cháu

                         Tổng số cháu huy động là: 80 cháu đạt tỷ lệ 30,3%

            Mẫu giáo: Tổng số cháu khảo sát là 375 cháu

                           Tổng số cháu huy động là: 375 cháu đạt tỷ lệ 100%

                           Cháu 3 tuổi có: 121/121 cháu đạt tỷ lệ 100%

                           Cháu 4 tuổi có: 134/134 cháu đạt tỷ lệ 100%

                           Cháu 5 tuổi có: 120/120 cháu đạt tỷ lệ 100%